Kukwanilitsa

Zolondola Komaso Kupereka Thandizo

ku Malawi ndi Rwanda.

Mrili wa COVID-19 wasokoneza miyoyo komaso makhalidwe amabanja pa dziko lonse la pansi. Malawi ndi Rwanda ndimayiko osapanga bwino pa khani zachuma anatenga njira zosiyanilanako ndi ena pothana ndi mriliyu mu chaka cha 2020, mriliyu wakhuza anthu akumudzi pa moyo wawo ya tsiku ndi tsiku ndi kapezedwe kawo kandalama (chuma) komaso kulimbana ndi kusitha kwa nyengo. 

CCC19 Project Introduction

Zolinga za Ntchito ya CCC19

1Kupanga kafukufuku ndi mabungwe kuti timvetsetse kulumikizana pakati pa COVID-19 ndi kulimbana ndi kusitha kwa nyengo.

2kupeza nzeru zatsopano pa kugwirizana pakati pa COVID-19 ndi kusitha kwa nyengo pokhozekera kulimbana ndi kusitha kwa nyengo kwa mtsogolo chifukwa cha COVI-19

3Kupanga ndi kuyelekeza mauthenga ogwirizana potengera zaumoyo ndi kusitha kwa nyengo kwa anthu osalidwa ku Malawi ndi ku Rwanda kuzera munjira zosiyana siyana pakati pa amayi komaso abambo

4Kutulutsa zinthokozo kuzera munjira zoyenera zosiyana siyana kwa magulu okhuzidwa ku Malawi, Rwanda ndi UK

Zofanana koma

zosiyanasiyana

A CCC19 amalemekeza kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, zaka, mutundu, chipembezo komaso ulumali ndipo ndiwofunisitsa kupanga izi munjila ina iliyose.Timaziwa kuti kafukufuku woti aliyetse watengapo gawo umakhala ndi zosatila za bwino. kuti tipereke ukadaulo wodalilika ndi kupitisa pasogolo chithandizo ku Malawi ndi Rwanda, tinasonkhezera zoyerekeza...

Dr. Laine Munir

Othandizila, Project's Gender Equality Officer
Center of Excellence in Biodiversity and Natural Resource Management,
University of Rwanda (UR)

Abwezi

Khani za Mumadela

Tizagawa nkhani zoyakhulidwa ndi anthu a mumadela amene ali pakati pa ntchitoyi. muzaphuzira uthenga wokhuza kusitha kwa nyengo komaso COVID19 pa moyo wanu.

Osogolera Ntchito

Dr. Michael Mikulewicz

Wofufuza Wamkulu

Prof. Beth Kaplin

Othandizila Kafukufuku ku Rwanda

Dr. Griphin Chirambo

Othandizila Kafukufuku ku Malawi

nyChewa